Yleiset sopimusehdot

Voimassa 5.1.2024 alkaen

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan OviPro -palvelun (”Palvelu”) käyttöön Alma Media Suomi Oy:n (”Alma” tai ”Palveluntarjoaja”) ja sen kanssa Palvelun käytöstä sopimuksen tehneen asiakkaan (”Asiakas”) välillä. Mitä näissä Ehdoissa sanotaan Almasta tai Palveluntarjoajasta, sovelletaan kuhunkin Alma Media Oyj -konsernin yhtiöön, joka tarjoaa Asiakkaan kulloinkin käyttämän Palvelun osan. 

Palvelu on kiinteistönvälitystoiminnan tietojärjestelmä, jonka kautta tai avulla Asiakas voi ylläpitää asiakasrekistereitä, luoda erilaisia asuntokaupan asiakirjoja (mm. toimeksiantosopimus, ostotarjous ja kauppakirja), markkinoida asuntokohteita Etuovi.com tai Vuokraovi.com -markkinapaikassa, hankkia asuntokohteille näkyvyyttä muissa sovituissa markkinointikanavissa, toteuttaa kiinteistö- ja huoneistokaupan transaktiot digitaalisesti DIAS-palvelun kautta ja käyttää tiettyjä asuntokauppaan liittyviä Alma Talent Oy:n tietoaineistoja ja -palveluita. Palvelussa on myös rajapintoja erilaisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. 

Näitä Ehtoja ei sovelleta Palvelun käyttöön, mikäli Asiakas käyttää Palvelua ainoastaan Etuovi.com ja/tai Vuokraovi.com -markkinapaikkanäkyvyyden hankkimiseksi. Tällöin yleisinä ehtoina yhteistyöhön sovelletaan pelkästään Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja.

”Osapuolet” tarkoittaa Asiakasta ja Almaa yhdessä.

”Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Almaa erikseen.

”Sopimus” tarkoittaa Palvelun käytöstä tehdystä sopimuksesta ja näistä yleisistä Ehdoista muodostuvaa sopimuskokonaisuutta liitteineen ja sellaisena kuin se kulloinkin Osapuolten sopimassa muodossa on voimassa.

”Tietopalvelu” tarkoittaa Palvelun kautta tilattavaa Alma Talent Oy:n tuottamaa, välittämää tai jälleenmyymää tietoaineistoa ja/tai -palvelua ja sen sisältöjä. Tietopalvelun tietoaineistoja ja -palveluita on erilaisia, kuten Asuntopuntari, Kiinteistökaupan luonnostelupalvelu ja Alma Talent Tietopalvelut.

”Yhteistyöyritys” tarkoittaa yhtiöitä, jotka harjoittavat kiinteistönvälitysliiketoimintaa saman brändin alla kuin Asiakas. Kunkin Yhteistyöyrityksen, jolla on oma y-tunnus, on tehtävä oma Sopimus Palvelun käytöstä, jollei muutoin nimenomaisesti ole sovittu.

Alman ja Asiakkaan välinen Sopimus Palvelun toimittamisesta ja käytöstä tulee Osapuolia sitovasti voimaan, kun Osapuolet ovat allekirjoittaneet Palvelua koskevan Sopimuksen.

Sopimus (sisältäen nämä Ehdot) korvaa mahdolliset Osapuolten väliset aiemmat sopimukset Alman tarjoamaa kiinteistönvälitysjärjestelmää ja DIAS-palvelua koskien. Etuovi.com ja Vuokraovi.com -markkinapaikkojen osalta Sopimus ja nämä Ehdot täydentävät mahdollista olemassa olevaa sopimusta ko. Palvelun osien osalta. Palvelua koskeva Sopimus ja nämä Ehdot soveltuvat ainoastaan siltä osin Alma Talent Oy:n tarjoamiin palveluihin, kun niitä käytetään Palvelun kautta. Mikäli Asiakas on aiemmin solminut sopimuksen Alma Talent Oy:n kanssa koskien sen muulla tavoin tarjoamia palveluja, jatkuu kyseinen sopimus itsenäisenä Palvelua koskevan Sopimuksen rinnalla, jollei muutoin sovita.

Tietyt Palvelun osat kuten Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmästä ja kiinteistötietojärjestelmästä saatavien tietojen hankkiminen edellyttävät Alman kanssa solmittavan Sopimuksen lisäksi Alma Media -konsernin ulkopuolisen tiedontuottajan ja/tai viranomaisen antamaa lupaa. Ennen luvan saamista Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää ko. osaa Palvelusta.

Palvelu toimitetaan Asiakkaalle kulloinkin voimassa olevan palvelukuvauksen mukaisena, joka on saatavilla osoitteesta www.ovipro.fi/hinnasto. Sopimus Palvelun käytöstä antaa Asiakkaalle oikeuden käyttää kaikkia Palvelun palvelukuvauksessa mainittuja palveluita, joista Sopimuksessa on sovittu. Mikäli Asiakas haluaa lisätä uusia Palvelun osia käyttöönsä, tulee Asiakkaan ottaa yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun, ellei muusta toimintatavasta ole sovittu.

Alma pyrkii omalta osaltaan kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelun käytön 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Alma pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista etukäteen, mutta Alma ei vastaa mahdollisten käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista. Alma voi keskeyttää Palvelun toiminnan ilman ennakkoilmoitusta, jos keskeytys aiheutuu tietoturvauhasta, muutetusta säädöksestä, viranomaisen toiminnasta tai määräyksestä tai muusta perustellusta syystä.

Palveluun sisältyvät sen käytön edellyttämät käyttö- ja ylläpitopalvelut Alman kulloinkin tarjoamassa laajuudessa. Palvelun käyttö- ja ylläpitopalvelut sisältävät alla mainitut palvelut:

a) Palvelun toimintavirheiden selvittäminen ja korjaaminen;
b) Palvelun käytön puhelinneuvonta Asiakkaalle Alman ilmoittamana palveluaikana;
c) Alma pyrkii jatkokehittämään Palvelua siten, että se täyttää lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten kiinteistönvälitystoiminnalle kulloinkin asettamat edellytykset.

Silloin kun Palvelussa on sen käyttöä haittaava tekninen virhe tai toimintahäiriö, Alman vastuulla on korjaustoimenpiteiden aloittaminen kohtuullisessa ajassa siitä, kun:

a) Alma havaitsi virheen tai häiriön; tai
b) virhettä tai häiriötä koskeva ilmoitus saapui Almalle.

Almalla on päätösvalta sen suhteen, miten se priorisoi eri korjaustoimenpiteet.

Alma ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien ohjelmistojen, tietoliikenneyhteyksien yms. aiheuttamista häiriöistä.

Palvelussa on useita erilaisia rajapintoja kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Osa kolmansista osapuolista on A) Alman yhteistyökumppaneita, joiden kanssa Almalla on sopimus Palveluun liittyvästä yhteistyöstä ja osa on B) Asiakkaan alihankkijoita, joiden kanssa Almalla ei ennestään ole sopimusta, joka kattaisi Palveluun liittyvän yhteistyön. Kulloinkin tarjolla olevat rajapinnat on kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa, jossa on myös listattu Alman kulloisetkin yhteistyökumppanit ja niiden palveluihin sovellettavat käyttöehdot.

Asiakas voi ottaa käyttöön haluamansa Palvelun rajapinnat olemalla yhteydessä Palvelun asiakaspalveluun, jollei muusta toimintatavasta ole sovittu. Palvelun rajapinnan kautta käytettävien muiden palveluntuottajien palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja ne voivat olla maksullisia. Mikäli Asiakas haluaa hyödyntää Palvelun rajapintoja muiden käyttämiensä järjestelmien yhdistämiseksi Palveluun, Alma voi halutessaan asettaa rajapinnan avaamisen edellytykseksi Alman, Asiakkaan ja Asiakkaan alihankkijan välisen kolmikantasopimuksen, jossa sovitaan mm. osapuolten välisistä rooleista ja vastuista tietojen siirtoihin liittyen.

Alma vastaa yksinomaan Palvelun tarjoamisesta Sopimuksen mukaisesti sekä Palvelun integraatiosta valitsemiensa yhteistyökumppaneiden palveluiden rajapintoihin. Alman vastuu Palvelusta päättyy rajapintojen osalta aina Alman tarjoamaan rajapintaan siitä riippumatta, onko kyseessä rajapinta Alman yhteistyökumppanin vai Asiakkaan alihankkijan palveluun. Alma ei ole miltään osin vastuussa siitä, mitä Asiakkaan käyttämän rajapinnan kautta siirretylle tai luovutetulle tiedolle tapahtuu sen jälkeen, kun tieto on irrotettu Alman rajapinnasta.

Alma ei valvo tai tarkista kolmansien osapuolten palveluiden sisältöä, eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti rajapintojen kautta linkitettyjen palveluiden omiin käyttöehtoihin ennen niiden käytön aloittamista. Asiakas käyttää kolmansien osapuolten palveluja omalla vastuullaan. Kolmansien osapuolten palveluja koskevat reklamaatiot ja vaatimukset tulee kohdistaa ko. palvelun palveluntarjoajaan.

Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan Palvelun sovittuun toimittamiseen ja muutoinkin edistämään Palvelun sujuvaa toimitusta.

5.1 Alman velvollisuudet

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista suoraa tai välillistä takuuta. Alma kuitenkin sitoutuu tarjoamaan Palvelun Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti, ammattitaitoisesti ja siten kuin tietojärjestelmien käyttö- ja ylläpitopalveluun erikoistuneelta alalla tunnetulta toimittajalta voidaan perustellusti edellyttää.

Alma sitoutuu huolehtimaan omien resurssiensa riittävyydestä ja käytettävyydestä Palveluun siten, että Palvelu voi toteutua Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Resursseilla tarkoitetaan tässä Palvelun kannalta tarpeellisia laitteita, järjestelmiä, tiloja, osaavaa henkilöstöä ja muita Palvelun edellyttämiä järjestelyjä.

Alma tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Almalla on oikeus muuttaa ja poistaa osia tai toiminnallisuuksia Palvelusta sekä lisätä niitä, tai lopettaa Palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli muutokset vaikuttavat olennaisesti Palvelun sisältöön, Alma pyrkii informoimaan Asiakasta niistä etukäteen. Lisäksi, mikäli kyseessä on Palvelun olennainen muutos, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä yhden (1) kuukauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan.

Palvelun tuottamiseen osallistuu Alma Media Suomi Oy:n lisäksi muitakin Alma Media -konsernin yhtiöitä kuten Alma Talent Oy ja Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy. Alma Media Suomi Oy vastaa ensisijaisesti itse tuottamiensa (kiinteistönvälitysjärjestelmä, Etuovi.com ja Vuokraovi.com -markkinapaikat) sekä Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n tuottamien Palvelun osien toimittamisesta ja tarjoamisesta Sopimuksen mukaisesti suhteessa Asiakkaaseen. Alma Talent Oy puolestaan vastaa osaltaan tuottamansa Palvelun osan eli Tietopalvelun toimittamisesta ja tarjoamisesta Sopimuksen ehtojen mukaisesti suhteessa Asiakkaaseen.

Almalla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen velvoitteiden täyttämiseen. Alma vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan.

Asiakas tiedostaa, että osa Palvelun asiakirja- ja tietosisällöstä saadaan kolmansilta osapuolilta, kuten Maanmittauslaitokselta ja KVKL:ltä. Alma ei vastaa kolmansien osapuolten tuottamasta tiedosta ja sisällöstä. Asiakas käyttää Palvelusta saatavilla olevia asiakirjamalleja omalla vastuullaan.

5.2 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas saa käyttää Palvelua sille tarkoitetulla käyttötavalla. Asiakas vastaa omasta käyttäjähallinnastaan ja käyttöoikeuksien myöntämisestä Palvelun käyttäjille. Asiakas saa myöntää käyttöoikeuden mahdollistavia käyttäjätunnuksia ilman erillisiä rajoituksia, kuitenkin niin, että käyttöoikeuden saavien henkilöiden täytyy olla työ- tai palvelusuhteessa Asiakkaaseen ja käyttöoikeus on voimassa vain tällaisen suhteen voimassaoloajan. Asiakas ymmärtää, että käyttäjämäärä on laskutusperuste joillekin Palvelun osille, jolloin käyttäjämäärä voi vaikuttaa Palvelusta maksettavaan hintaan.

Asiakas sitoutuu tekemään siltä Palvelun sovittuun toimittamiseen tarvittavat päätökset viivytyksettä. Asiakas vastaa Palvelun (mukaan lukien mahdolliset Asiakasta varten tehdyt muokkaukset) soveltuvuudesta Asiakkaan tarkoituksiin.

Asiakas vastaa kustannuksellaan Palvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmistojen, laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja niiden toimivuudesta.

Asiakas on yksin vastuussa Asiakkaan aineiston sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä ja tarkkuudesta (esim. DIAS-palvelussa annetut asuntokaupan osapuolet, kauppahinta jne.). Asiakas vastaa muutoinkin Palveluun syöttämistään Asiakkaan aineistoista, mukaan lukien siitä, että Asiakkaan aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia eikä voimassa olevaa lainsäädäntöä tai hyvää tapaa. Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun tallentamaansa tai siirtämäänsä tietoon ja materiaaliin. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallentamansa tiedon tai materiaalin aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja riitaisuuksista siltä osin, kun nämä kohdistuvat Almaan.

Rajoittamatta Alman edellisessä kappaleessa kuvattua oikeutta korvaukseen, mikäli Asiakas väärinkäyttää Palvelua esimerkiksi tallentamalla Palveluun tekijänoikeuksien suojaamaa materiaalia ilman oikeudenhaltijan lupaa, on Almalla oikeus purkaa Sopimus ilman korvausvelvollisuutta.

Asiakas vastaa suhteessa Almaan myös sen alihankkijoiden toimesta tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja niiden toiminnan Sopimuksen mukaisuudesta. Vastuu kattaa myös rajapintojen avulla Palveluun yhdistetyt Asiakkaan alihankkijoiden järjestelmät. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Almalle viipymättä, mikäli sen tietoon tulee, että sen alihankkija on menetellyt Alman kanssa sovitun vastaisesti. Mikäli Asiakkaan alihankkijan toiminta aiheuttaa tämän Sopimuksen mukaisen yhteistyön puitteissa vahinkoa Almalle, on Asiakas ensisijaisesti korvausvelvollinen Almalle, jollei muutoin ole sovittu mahdollisessa kaikkien osapuolten välisessä kolmikantasopimuksessa.

Asiakas ymmärtää, että Palvelussa toteutettuihin asuntokauppoihin osallistuvat DIAS-palvelun pankkiasiakkaat toimivat erittäin säännellyllä alalla. Sen vuoksi Asiakas sitoutuu tarjoamaan kaiken kohtuullisen avun Almalle mahdollisessa Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:hyn tai DIAS-palveluun kohdistuvassa auditoinnissa, tarkastuksessa ja/tai arvioinnissa, mukaan luettuna pääsyn antaminen kaikkiin tiloihin, asiakirjoihin, tietoihin ja tietojärjestelmiin, joita kohtuudella tarvitaan auditoinnin tekemiseen, sekä sallimaan kyseisten tietojen antamisen auditoinnin tekevälle taholle.

5.3. Viranomaisluvat

Sopimuksen allekirjoittamalla Asiakas valtuuttaa Alman valmistelemaan ja hakemaan puolestaan Asiakkaan nimissä haettavat tarvittavat viranomaisluvat, joita Sopimuksessa sovittujen Palvelun osien käyttäminen saattaa edellyttää. Asiakas sitoutuu antamaan oikeat tiedot lupahakemusta varten ja noudattamaan kaikissa tilanteissa luvan ehtoja. Lupaehdot toimitetaan Asiakkaalle osana lupaprosessia. Mikäli lupaehtojen ja minkä tahansa Asiakkaan ja Alman välisen Sopimuksen tai ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan aina ensisijaisesti lupaehtoja. Alman pyynnöstä Asiakas sitoutuu allekirjoittamaan erillisen valtakirjan luvan hakemista varten viivytyksettä.

Kaikki Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaation sekä niiden osiin ja kopioihin liittyvät tekijän- ja muut oikeudet kuuluvat yksinomaan Almalle tai sen yhteistyökumppaneille. Asiakkaalla on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirrettävä ja peruutettavissa oleva oikeus käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaoloajan Sopimuksen mukaisesti, edellyttäen, että Asiakas on maksanut täysimääräisesti kaikki Palveluun liittyvät veloitukset ja noudattanut Sopimusta ja kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä. Nämä Ehdot eivät anna Asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia Palveluun eikä Asiakkaalle myönnetä mitään muita oikeuksia Palvelun käyttöön kuin mitä näissä Ehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää, luovuttaa, muunnella, edelleenvälittää tai kopioida Palvelua tai sen sisältöä muutoin kuin näissä Ehdoissa nimenomaisesti sovitusti.

Asiakas ei saa kiertää tai yrittää kiertää Palvelun käytönvalvontaominaisuuksia, käyttää mitään tiedonlouhintakeinoja, robotteja, tiedonharavointia tai vastaavia tiedonkeruu- tai erottelumenetelmiä. Asiakas ei saa käyttää Palvelua mainosohjelmia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai muuta tietokoneohjelmistojen tai -laitteiden toiminnan keskeyttämiseen, tuhoamiseen tai rajoittamiseen suunniteltua tietokonekoodia sisältävän aineiston lähettämiseen.

Asiakkaalla on annettujen käyttöoikeuksien ja Sopimuksen rajoissa oikeus vapaasti selata ja käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa omassa liiketoiminnassaan käyttöoikeuden voimassaoloaikana Palvelun luonteen edellyttämällä tavalla. Asiakas saa kuitenkin käyttää Palvelua vain omassa toiminnassaan ja oman tavanomaisen liiketoimintansa tarkoituksiin eikä saa hyödyntää Palvelua kolmansien osapuolten puolesta tai eduksi tavalla, joka on vastoin Palvelun luonnetta tai rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia.

Asiakkaan Palveluun tuomaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus tallentaa Palveluun kaikki Asiakkaan aineistot ja myöntää niihin Almalle näissä Ehdoissa kuvatut oikeudet. Asiakas myöntää Almalle ei-yksinoikeudellisen, vastikkeettoman oikeuden käyttää ja tallentaa Asiakkaan aineistoa Palvelun tuottamista ja asiakassuhteen hoitamista varten (mukaan lukien Palvelun markkinointi Palvelun käyttäjille ja Palvelun käytön aktivointi), Palvelun ylläpito-, testaus-, kehitys- ja arkistointitarkoituksiin, viranomaisia varten sekä muihin perusteltuihin laillisiin käyttötarkoituksiin kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Asiakas ymmärtää, että mitä tässä kohdassa todetaan Alman oikeuksista, soveltuu kaikkiin niihin Alma Media Oyj -konsernin yhtiöihin, jotka osallistuvat Palvelun tuottamiseen ja tarjoamiseen Asiakkaalle.

Alma voi käyttää ja hyödyntää Asiakkaan toimeksiantokohteisiin liittyviä hinta-, kauppa-aika- ja muita vastaavia toimeksiantotietoja tilastollisiin tarkoituksiin sekä Palvelun testaamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi, kuitenkin ainoastaan sellaisessa muodossa, että se yhdistää tätä tarkoitusta varten useiden asiakkaiden tietoja ja siten, ettei yksittäinen asuntokohde, Asiakas tai Asiakkaan asiakas ole tunnistettavissa. Kaikki oikeudet edellä mainitulla tavalla luotuun aineistoon kuuluvat Almalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Etuovi.com ja Vuokraovi.com -markkinapaikkojen osalta oikeudet Asiakkaan kyseisiin markkinapaikkoihin tuottamaan aineistoon poikkeavat tässä sanotusta ko. Palvelun osia koskevien Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus nähdä Palvelussa lähtökohtaisesti vain omiin toimeksiantoihinsa liittyvä asiakirja- ja muu sisältö. Yhteistyöyritykset voivat kuitenkin omalla vastuullaan mahdollistaa keskenään tiettyjen aineistojensa näkymisen muille Yhteistyöyrityksille.

Alma puolustaa Asiakasta kaikilta vaatimuksilta, joiden mukaan Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, ja maksaa kaikki lopullisesti sovitut tai oikeudenkäynnissä määrätyt vahingonkorvaukset kolmannelle osapuolelle tällaiseen vaatimukseen liittyen edellyttäen, että Almalle ilmoitetaan viipymättä kirjallisesti vaatimuksesta ja sille annetaan yksinoikeus hallita puolustusta ja kaikkia asiaan liittyviä sovitteluneuvotteluja vaatimukseen liittyen sekä annetaan kohtuullinen apu ja tarvittavat valtuutukset Asiakkaalta vaatimusten puolustamiseksi tai sovittelemiseksi Asiakkaan puolesta. Vastaavin edellytyksin Asiakas puolustaa Almaa kaikilta vaatimuksilta, joiden mukaan Asiakkaan Palveluun tallentama aineisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, ja maksaa kaikki lopullisesti sovitut ja oikeudenkäynnissä määrätyt vahingonkorvaukset kolmannelle osapuolelle tällaiseen vaatimukseen liittyen.

Jos Alma milloin tahansa kohtuudella katsoo, että mikä tahansa Palvelun osa rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, Almalla on oikeus omalla kustannuksellaan (i) muokata/korvata Palvelu loukkauksen poistamiseksi niin, että muokattu Palvelu on näiden Ehtojen mukainen, tai (ii) hankkia Asiakkaalle oikeus käyttää Palvelua. Jos jokin edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole kohtuuden rajoissa mahdollinen, Alma voi määrätä Asiakkaan lopettamaan Palvelun käytön ja hyvittää Asiakkaalle Asiakkaan Palvelusta maksamat hinnat, joista vähennetään hinta ajasta, jonka Asiakas on pystynyt käyttämään Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

Alma ei kuitenkaan ole vastuussa loukkauksesta tai sitä koskevasta vaatimuksesta, mikäli (i) vaatimuksen esittää Asiakkaan konserniyhtiö, (ii) vaatimus johtuu Asiakkaan tai Asiakkaan toimittajan tai käyttäjän Palvelun käytöstä tai muokkaamisesta tai lisäyksestä tai (iii) vaatimus olisi voitu välttää käyttämällä Palvelun uusinta Alman tarjoamaa versiota.

Tämä kohta käsittää Alman koko vastuun ja Asiakkaan yksinomaisen ja ainoan oikeussuojakeinon kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien rikkomuksien tapauksessa.

Asiakas käyttää Palvelua omalla kustannuksellaan ja vastuullaan. Sopimuksen nojalla Asiakas voi käyttää Palvelua kirjautumalla Palveluun. Asiakas kirjautuu Palveluun käyttämällä Alma-yritystunnusta. Asiakas sitoutuu siihen, että jokaiselle Palvelun käyttöön oikeutetulle henkilölle luodaan oma Alma-yritystunnus. Alma-yritystunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muille. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että vain sellaiset käyttäjät, joille on myönnetty käyttäjätunnus ja käyttöoikeus, käyttävät Palvelua.

Sen lisäksi, että kukin tunnuksen haltija vastaa osaltaan omasta toiminnastaan, Asiakas vastaa työntekijöidensä ja muiden edustajiensa Palvelun käytöstä sekä siitä, että Asiakkaan tunnukset pysyvät salassa. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Almalle työntekijänsä tai edustajansa tunnusten joutuessa ulkopuolisen tietoon. Asiakas vastaa tunnusten käyttämisestä, kunnes Asiakas on ilmoittanut Almalle kirjallisesti (esim. sähköpostitse), että tunnukset tulee sulkea tai on itse poistanut ko. tunnuksen käyttöoikeudet. Asiakas vastaa tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa.

Alma voi estää Asiakkaan ja sen valtuuttamien työntekijöiden sekä muiden edustajien pääsyn Palveluun, jos on syytä epäillä, että Asiakas rikkoo Sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan, Asiakkaan tunnuksia käytetään väärin tai Asiakkaan toiminnasta aiheutuu Alman näkemyksen mukaan vaaraa Palvelun toiminnalle tai tietoturvallisuudelle.

Asiakas vakuuttaa, että sen puolesta Palvelua käyttävillä henkilöillä on oikeus toimia Palvelussa Asiakkaan puolesta. Mikäli Asiakas toimii Palvelussa asiamiehenä oman asiakkaansa puolesta, Asiakas vastaa siitä, että sillä on asianmukainen toimeksianto asian hoitamiseen.

Asiakas vastaa siitä, että sen puolesta toimineiden henkilöiden henkilöllisyys voidaan kaikissa olosuhteissa jälkikäteen todentaa ainakin kuusi (6) vuotta laskettuna sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana Palvelun käyttö tapahtui.

DIAS-palvelun osalta Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy toimii teknisenä integraattorina Asiakkaan ja KVP:n välillä. Asiakkaan on säilytettävä KVP:n käyttöä koskevat lokitiedot erillään muiden järjestelmien lokitiedoista tai siten, että ne voidaan vaikeuksitta erotella näistä lokitiedoista. Asiakkaan tulee säilyttää lokitiedot, joiden perusteella Palveluntarjoajan lokitietoihin yhdistettynä KPV:tä käyttänyt henkilö voidaan tunnistaa Maanmittauslaitoksen pyynnöstä. Tiedot on säilytettävä ainakin kappaleessa 8 mainitun ajan (6 vuotta laskettuna sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana kukin KVP:n käyttö tapahtui).

Asiakas vastaa siitä, että sen liikennöinti KVP:n lävitse tapahtuu Maanmittauslaitoksen määritysten mukaisesti.

Palveluntarjoaja tai Maanmittauslaitos eivät ole vastuussa hylätyistä tapahtumista. Palveluntarjoaja tai Maanmittauslaitos ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että oikeustointa tai KVP:ssa tehtävää hakemusta ei ole voitu tehdä KVP:ssa tai että järjestelmään muusta rekisteristä siirretty tieto on virheellinen tai puutteellinen.

Maakaaren 9 a luvun 3 §:n 1 momentin mukaan valtio on velvollinen korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut KVP:n virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta. Asiakas on velvollinen korvaamaan kenelle tahansa sopimusketjussa (Alma, Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy, Maanmittauslaitos, valtio) täysimääräisesti vahingon, joka johtuu tällaiseen korvausvastuuseen johtaneesta KVP:n virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta, joka on aiheutunut Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta tai Asiakkaan sopimusrikkomuksesta. Korvattavaan vahinkoon kuuluvat myös valtiolle tapauksen selvittelystä aiheutuvat kulut sekä mahdolliset oikeudenkäyntikulut, jos valtio päättää riitauttaa mainittuun lainkohtaan perustuvan vaatimuksen ja häviää siitä seuraavan oikeudenkäynnin kokonaan tai osittain. Tämä korvausvelvollisuus on riippumaton valtion mahdollisesta maakaaren säännösten mukaisesta takautumisoikeudesta.

Palvelun käyttöoikeudesta veloitetaan Sopimuksessa mainittu tai Alman erillisen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen hinta. Palvelun eri osissa noudatetaan erilaisia hinnoitteluperusteita kuten esimerkiksi käyttäjämääriin perustuva hinnoittelu tai transaktioperusteiset veloitukset. Alma Media Suomi Oy ja Alma Talent Oy laskuttavat omat osuutensa Palvelusta erikseen.

Mikäli käy jälkikäteen ilmi, ettei Almalla ole ollut laskutushetkellä kaikkia oikeita tietoja laskutuksen perusteista (esim. muuttuneet käyttäjämäärät), Alma laskuttaa mahdolliset muutoksista johtuvat veloitukset takautuvasti ja Almalla on oikeus periä viivästyskorkoa laskutusperusteen muutoshetkestä alkaen.

Asiakkaan vastuulla on pitää Palvelun käyttäjätunnukset ajan tasalla. Jos Asiakas on unohtanut poistaa lopettaneen työntekijän käyttäjätunnukset, niin käyttäjämääriin perustuvassa laskutuksessa Asiakkaalla on velvollisuus maksaa niistä käyttölisenssiä, kunnes Asiakas on poistanut tunnukset.

Arvonlisävero ei sisälly hintoihin. Alma lisää hintoihin voimassa olevan arvonlisäveron sekä mahdolliset muut verot ja maksut, jotka viranomaiset ovat määränneet.

10.1 Maksuehdot

Palvelun kuukausiveloitukset alkavat Sopimuksen voimaantulokuukauden alusta lukien. Transaktioperusteiset maksut laskutetaan edellisen laskutuskauden kertymän mukaan. Laskujen maksuehto on 14 päivää netto. Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun erääntymispäivästä maksun suorittamispäivään saakka. Asiakas on vastuussa myös mahdollisista perintäkuluista. Mahdolliset muistutukset laskutuksesta on tehtävä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.

10.2 Koulutustilaisuudet

Toimittaja järjestää tarvittaessa erikseen sovittaessa Palvelua koskevan webinaaripohjaisen käyttöönottokoulutuksen. Asiakas vastaa mahdollisten asiakaskohtaisten lisäkoulutustilaisuuksien järjestämisestä. Koulutuksista veloitetaan Asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukainen maksu sekä kouluttajan mahdolliset matkustuskustannukset.

10.3 Asiakaskohtainen kehitystyö

Mahdollinen asiakaskohtainen kehitystyö toteutetaan ensisijaisesti Asiakkaan tai sen alihankkijan toimesta. Alma pyrkii mahdollistamaan kehitystyön tarjoamalla Palvelussa rajapintoja ja/tai Palvelun dataa, jotka mahdollistavat Asiakkaan itse tekemän tai sen alihankkijan avulla toteuttaman kehitystyön. Asiakkaalla tai sen alihankkijalla ei ole kuitenkaan oikeutta kopioida, tallentaa, muokata, jäljentää tai takaisinmallintaa Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa.

Almalla ei ole velvoitetta tehdä asiakaskohtaista kehitystyötä. Mikäli sellaisesta kuitenkin sovitaan, Asiakkaan erillisellä toimeksiannolla Palveluun tehtävästä kehitystyöstä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu tai erillisellä, toimeksiantoa koskevalla sopimuksella määritelty kokonaissumma. Jos kehitystyö vaatii Palveluun lisäresursseja, Osapuolet neuvottelevat kehitystyön vaikutuksesta Palvelun kuukausittaiseen käyttömaksuun. Asiakkaan erillisellä toimeksiannolla Palveluun tehtyjen lisäpiirteiden ylläpidosta ja asiakaspalvelusta sovitaan erikseen.

Mikäli Asiakkaan erillisellä toimeksiannolla tilaaman asiakaskohtaisen kehitystyön yhteydessä sovitaan, että kehitystyön kustannukset jaetaan Asiakkaan ja Alman kesken, voi Alma tarjota Asiakkaalle kehitetyt Palvelun ominaisuudet myös muille asiakkailleen. Kustannusjaosta riippuen Alma voi tarjota kehitetyt Palvelun ominaisuudet myös muille asiakkailleen joko heti niiden valmistuttua tai Asiakkaan ajallisesti rajoitetun yksinoikeusjakson päätyttyä. Poikkeustilanteissa, mikäli Asiakas maksaa yksin asiakaskohtaisen kehitystyön kustannukset, Asiakas voi saada käyttöoikeuden yksinoikeudella kehitystyön tuloksiin.

10.4 Hintojen tarkistaminen

Alma voi tarkistaa Sopimukseen perustuvia hintoja kalenterivuosittain mm. tilanteissa, joissa Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Palvelun olosuhteissa on tapahtunut sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa Sopimusta tehtäessä huomioon. Alma pidättää myös oikeuden muuttaa Palvelun maksuttoman osan maksulliseksi tai päinvastoin. Alma ilmoittaa korotuksesta Asiakkaalle vähintään kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnantarkistusta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti Almalle viimeistään yhden kuukauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan.

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja voimaantulohetkestään lukien. Mikäli lait, asetukset tai viranomaisten toimenpiteet edellyttävät merkittäviä kertainvestointeja, voidaan niistä aiheutuvat kustannukset laskuttaa kertaluonteisesti Asiakkaalta.

Kaikki korotukset koskevat myös jo aiemmin tehtyjä Sopimuksia.

Luottamuksellisia tietoja ovat kaikki toiseen Osapuoleen, sen asiakkaisiin, Yhteistyöyrityksiin, alihankkijoihin, yhteistyökumppaneihin ja/tai muihin sidosryhmiin liittyvät tiedot, jotka Osapuoli on Sopimukseen liittyvässä toiminnassaan saanut tai saa tietoonsa, olivatpa nämä missä muodossa tahansa (“Luottamukselliset tiedot”).

Luottamuksellisia tietoja ovat esimerkiksi kaikki tekniset, taloudelliset ja kaupalliset tiedot sekä luovuttavan Osapuolen erikseen luottamuksellisiksi merkitsemät tiedot. Myös Sopimus ehtoineen sekä sitä koskevat neuvottelut kirjeenvaihtoineen ennen Sopimuksen allekirjoittamista ovat Luottamuksellisia tietoja.

Luottamuksellisia tietoja eivät ole sellaiset tiedot, jotka:

a) olivat todistettavasti Osapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuuden rikkomista ennen Sopimuksen allekirjoittamista;
b) ovat julkisia Sopimuksen allekirjoitushetkellä tai tulevat myöhemmin julkisiksi ilman salassapitovelvollisuuden rikkomista (viimeksi mainitut julkiseksi tulohetkestään lukien);
c) Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä Luottamuksellisia tietoja;
d) Osapuoli joutuu paljastamaan pakottavan lainsäännöksen tai viranomaismääräyksen perusteella, kuitenkin siten, että Osapuolen tulee ilmoittaa tällaisesta paljastamisesta toiselle Osapuolelle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kyseessä olevien Luottamuksellisten tietojen paljastamista, mikäli se on mahdollista kyseistä lakia tai määräystä rikkomatta.

Osapuolet sitoutuvat:

a) olemaan ilmaisematta ja paljastamatta Luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Alma saa kuitenkin paljastaa Asiakkaan Luottamuksellisia tietoja Asiakkaan valinnan mukaisesti Yhteistyöyrityksille tai siirtää ja/tai luovuttaa niitä kolmansille osapuolille sellaisten rajapintojen kautta, jotka Asiakas on ottanut käyttöönsä;
b) rajoittamaan pääsyn Luottamuksellisiin tietoihin vain niille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat Luottamuksellisia tietoja Sopimuksen täyttämiseen liittyvissä työtehtävissään;
c) käyttämään Luottamuksellisia tietoja vain Sopimuksessa todettuun tai Osapuolten välillä erikseen sovittavaan tarkoitukseen;
d) säilyttämään Luottamukselliset tiedot huolellisesti;
e) tuhoamaan kaikki kirjallisessa tai elektronisessa muodossa olevat Luottamukselliset tiedot, mukaan lukien muistiinpanot ja kopiot, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä, huomioiden kuitenkin näissä Ehdoissa sovittu Asiakkaan Palveluun tallentamien tietojen säilyttäminen rajatun ajan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Osapuolilla on oikeus hyödyntää Palvelussa kerryttämäänsä ihmismuistin varaista kokemusta ja yleistä ammattitaitoa edellyttäen, että hyödyntäminen voi tapahtua toisen Osapuolen Luottamuksellisia tietoja hyödyntämättä ja oikeuksia loukkaamatta.

Almalla on oikeus käyttää Asiakkaan kanssa tehtyä Sopimusta julkisena asiakasreferenssinä.

Tämän kohdan mukaiset oikeudet ja velvollisuudet säilyvät voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

Alma sitoutuu yleisesti hyväksyttyinä pidettävillä toimenpiteillä ja omien käytäntöjensä mukaisesti suojaamaan teknisesti, fyysisesti ja organisatorisesti tiedon, jonka Asiakas on tallentanut Palveluun.

Asiakkaan tulee huolehtia asiakirjojensa ja muiden käyttämiensä tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön määräysten mukaisesti. Asiakas sitoutuu suojaamaan Palvelun käyttämiseksi käyttämänsä laitteet, ohjelmistot ja palvelutuotannon tilat (siitä riippumatta ovatko laitteet ja ohjelmistot Asiakkaan vai sen alihankkijoiden omistamia) sekä Palveluun syöttämänsä tietosisällön kaikilla niillä toimenpiteillä, joita voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä siten, ettei Asiakkaan toimenpiteistä tai tietosisällöstä aiheudu Palvelun käytölle häiriötä tai tietoturvariskejä. Asiakkaan on huolehdittava, että viranomaislähteiden asettamia suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan sen omassa ja alihankkijoiden toiminnassa. Almalla on oikeus milloin tahansa validoida Asiakkaan alihankkijat ja muut kumppanit, joiden palvelut halutaan yhdistää Palveluun rajapinnoin, sekä niiden palvelut ja rajapinnat ja kieltää niiden liittäminen Palveluun, mikäli ne eivät täytä Alman kohtuullisia tietoturvavaatimuksia.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen haltuun tai puolesta toimivien tahojen haltuun myönnettyjä Palvelun käyttäjätunnuksia ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eivätkä ne Asiakkaan huolimattomuuden takia päädy millekään sellaisille tahoille Asiakkaan organisaatiossa tai sen ulkopuolella, joilla ei ole käyttöoikeutta Palveluun.

Sopimuksen voimassaollessa Alma säilyttää Asiakkaan Palveluun tallentamat tiedot Asiakkaan valitseman ajanjakson tai Palvelun asettaman automaattisen säilytysajan. Asiakkaalla on velvollisuus poistaa tallentamansa tiedot sen jälkeen, kun lain asettama säilytysvelvollisuus on täytetty, mikäli Palvelu ei ole poistanut tietoja automaattisesti.

Sopimuksen päätyttyä Alma säilyttää Asiakkaan Palveluun tallentamia tietoja, joita Asiakas ei ole vielä poistanut, enintään kuuden (6) kuukauden ajan Sopimuksen päättymisestä tai kunnes ne on siirretty Asiakkaan käyttämään toiseen järjestelmään. Asiakkaan tulee siirtää Palveluun tallentamansa tiedot edellä mainitun ajan kuluessa itselleen tai kolmannelle osapuolelle. Tämän jälkeen Almalla ei ole velvollisuutta säilyttää tietoja Asiakkaan puolesta, ei myöskään niissä tilanteissa, joissa Asiakkaan toiminta päättyy kokonaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelua ei ole tarkoitettu arkistointipalveluksi. Sopimuksen päättymisen jälkeen Asiakas ei saa käyttää Palvelua muuhun kuin tietojen siirtämisen järjestämiseksi toiseen järjestelmään, vaikka Palvelussa olisi vielä Asiakkaan tietoja tallennettuna. Alma voi kuitenkin halutessaan tarjota erillisen maksullisen arkistointipalvelun, josta tehdään erillinen sopimus.

Palvelun yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen osalta Alma on A) tietyiltä osin rekisterinpitäjä, joka määrittelee itse henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, ja B) tietyiltä osin käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan puolesta ja lukuun. Ne tilanteet, joissa Alma käsittelee henkilötietoja käsittelijän roolissa Asiakkaan puolesta ja lukuun, on nimenomaisesti kuvattu näissä Ehdoissa. Muissa tapauksissa Alma toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä, jollei muutoin ole nimenomaisesti sovittu. Siltä osin, kun Alma ja Asiakas molemmat käsittelevät tiettyjä samoja henkilötietoja rekisterinpitäjänä, Sopimus ei muodosta yhteisrekisterinpitäjyyttä Osapuolten välillä, vaan molemmat Osapuolet ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Mikäli Asiakas käyttää Palvelun ominaisuuksia seuratakseen työntekijöidensä suoriutumista työtehtävissään, vastaa Asiakas yksinomaan siitä, että sen toiminta noudattaa lakia yksityisyyden suojasta työelämässä sekä muuta soveltuvaa työelämän tietosuojasääntelyä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja tietosuojalakia 1050/2018 (”Tietosuojasäännökset”).

14.1. Alma rekisterinpitäjänä

Alma on rekisterinpitäjä Palvelun yhteydessä saamiensa Asiakkaan yhteyshenkilöiden ja Palvelun käyttäjien henkilötietojen osalta ja käsittelee käyttäjien henkilötietoja ennen kaikkea Palveluiden tuottamiseksi Sopimuksen ja muiden Palveluun sovellettavien ehtojen mukaisesti. Palvelun rekisterinpitäjiä ovat kaikki Palvelun tuottamiseen ja tarjoamiseen osallistuvat Alma Media -konsernin yhtiöt eli Alma Media Suomi Oy, Alma Talent Oy ja Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy. Alma-yritystunnuksen osalta rekisterinpitäjänä toimii konsernin emoyhtiö Alma Media Oyj, mutta Alma-yritystunnuksen käyttäjien henkilötietoja voidaan jakaa Alma Media -konserniin kuuluvien yritysten kesken siihen sovellettavien ehtojen mukaisesti.

Käsiteltävät henkilötiedot koostuvat niistä tiedoista, jotka Asiakas antaa yhteistyön yhteydessä tai joita tarvitaan Palvelun käyttöoikeuksien myöntämiseksi ja joita kertyy Asiakkaan edustajien käyttäessä Palvelua. Palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Alma Media -konsernin kulloinkin voimassa olevan tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.almamedia.,fi/tietosuoja) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy käsittelee tietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti (saatavilla osoitteesta https://dias.fi/tietosuojaseloste.html).

Mikäli Asiakkaan yhteyshenkilö toimittaa Almalle Palvelun muiden käyttäjien kuin itsensä henkilötietoja esimerkiksi avaamalla heidän puolestaan käyttäjätilejä, vastaa hän siitä, että ko. käyttäjät tietävät heitä koskevien tietojen luovuttamisesta Almalle ja Palveluun sovellettavista ehdoista.

Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin kuten uutiskirjeisiin joko Palvelun asetuksien avulla ja/tai ottamalla yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun. Rekisterinpitäjällä on oikeus lähettää Palvelun käyttäjälle asiakasviestintää mm. Palvelun kautta, sähköpostilla sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Mikäli käyttäjä ei halua mitään Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen hänelle lähetetyt ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty hänelle. Markkinointiviesteistä käyttäjällä on aina oikeus kieltäytyä asiakkuudesta riippumatta.

Almalla rekisterinpitäjänä on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot Palvelun tiedontuottajalle, viranomaiselle, tai nimetylle taholle Palvelun tiedontuottajan, viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä, sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että käyttäjän toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää käyttäjän tietoja luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.

Asiakkaan Palveluun tallentamia Asiakkaan omia asiakas- ja kohdetietoja Alma ei käsittele tunnistettavassa muodossa rekisterinpitäjänä eikä luovuta niitä ulkopuolisille tahoille, jollei muutoin ole sovittu Asiakkaan kanssa. Almalla on kuitenkin oikeus käsitellä tällaisia tietoja kohdan 6 mukaisesti edellyttäen, että Asiakas, tämän asiakkaat tai yksittäiset kohteet eivät tällöin ole tunnistettavissa.

Alma rekisterinpitäjänä huolehtii käsittelemiensä henkilötietojen tietoturvasta alalla noudatettavien standardien mukaisesti, huomioiden mahdolliset näissä Ehdoissa sovitut vastuu- ja muut ehdot.

14.2. Alma Asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä

Tässä kohdassa määritellään ne henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti Alma Asiakkaan toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja Sopimukseen liittyvän toiminnan yhteydessä.

Asiakas toimii Palveluun tallentamiensa omien tunnistettavien asiakas-, markkinointikontakti-, sopijakumppani- ja kohdetietojen osalta Tietosuojasäännösten tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja se määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Palveluntarjoaja toimii tällöin Tietosuojasäännösten tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee kyseisiä henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun. DIAS-palvelun osalta edellä mainittujen tietojen osalta Alma Media Suomi Oy on henkilötietojen käsittelijä Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy:n toimiessa kyseisen Palvelun osan osalta alikäsittelijänä.

Alma käsittelee Asiakkaan puolesta henkilötietoja Palvelun Sopimuksen mukaiseksi tarjoamiseksi Asiakkaalle. Alma käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi Sopimuksen mukaisesti.

Alman käsittelemät henkilötiedot koskevat luonnollisia henkilöitä, jotka ovat joko Asiakkaan asiakkaita, sopijakumppaneita tai potentiaalisia asiakkaita. Asiakkaan asiakkaita, sopijakumppaneita tai potentiaalisia asiakkaita koskevat henkilötiedot koostuvat niistä tiedoista, joita Asiakas syöttää ja tallentaa Palveluun ja käsittelee sen avulla Palvelun kulloisiakin ominaisuuksia hyödyntäen, esimerkiksi Asiakkaan asiakkaiden, sopijakumppaneiden tai potentiaalisten asiakkaiden nimet, yhteystiedot, henkilötunnukset tai heihin liittyvät liidit.

Asiakas vastaa siitä, että:

a) Asiakkaalla on Tietosuojasäännöksissä edellytetty peruste käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja ja siirtää niitä Almalle käsiteltäväksi Sopimuksen mukaisesti (sisältäen henkilötietojen arkistoinnin);
b) Asiakas noudattaa rekisterinpitäjälle Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia; ja
c) Asiakkaan Almalle henkilötietojen käsittelystä antamat kirjalliset ohjeet ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

Alma sitoutuu:

a) käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan lukuun sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;
b) käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan kulloinkin antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli muutoin ei sovita, muodostavat yksinomaan nämä Ehdot Asiakkaan kirjalliset ohjeet;
c) ilmoittamaan viipymättä Asiakkaalle, jos se katsoo, että Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;
d) varmistamaan, että henkilöt, jotka käsittelevät sen puolesta henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta;
e) huolehtimaan Asiakkaalta saatujen henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;
f) siltä osin kuin Asiakas ei kykene toteuttamaan velvollisuuksiaan muutoin, auttamaan Asiakkaan kustannuksella Asiakasta täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä esimerkiksi toimittamalla pyydettäessä Asiakkaalle rekisteröidyn henkilötiedot koneluettavassa muodossa;
g) auttamaan Asiakasta sen kustannuksella varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä Asiakkaan velvollisuuksia noudatetaan;
h) näiden Ehtojen mukaisesti poistamaan tai palauttamaan Sopimuksen päätyttyä kaikki henkilötiedot. Osapuolet ymmärtävät, että varmuuskopioiden osalta tiedot poistuvat, kun uudemmat varmuuskopiot tallentuvat vanhempien kopioiden päälle;
i) ilmoittamaan viipymättä Asiakkaalle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;
j) saattamaan Asiakkaan saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten;
k) sallimaan Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman auditoijan Asiakkaan kustannuksella suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin, sekä
l) ilmoittamaan Asiakkaalle viranomaisten tietopyynnöistä henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ellei se ole pakottavan sääntelyn vastaista.

Jos mahdollista, edellä kuvatut Alman avustamisvelvollisuudet hoidetaan ensisijaisesti hyödyntämällä Palvelussa tarjolla olevia toiminnallisuuksia.

Asiakas antaa Almalle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Alma vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan ja solmii niiden kanssa kirjallisen sopimuksen. Asiakkaalla on oikeus perustellusta syystä vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä. Asiakas kuitenkin hyväksyy, että mikäli Asiakas vastustaa muutosta, Alma ei välttämättä kykene tarjoamaan Palvelua Sopimuksen mukaisesti, missä tapauksessa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä viimeistään yhden kuukauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Sopimuksen päättäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta ennen päättämistä toteutettujen toimenpiteiden osalta.

Alma ei pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Asiakas kuitenkin hyväksyy, että Palvelun tarjoaminen voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Alma sitoutuu huolehtimaan siitä, että siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu Tietosuojasäännöksissä kuvattuja, laillisia tiedonsiirtomekanismeja, kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita, käyttäen.

Asiakas valtuuttaa lisäksi Alman siirtämään sen Asiakkaan puolesta käsittelemiä henkilötietoja Palvelusta sellaisiin kolmansien osapuolten järjestelmiin tai palveluihin, joiden käytöstä Asiakkaalla on kyseisen kolmannen osapuolen kanssa erillinen sopimus, ja jotka Alma on liittänyt Palveluun rajapinnan kautta Asiakkaan pyynnöstä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tällaisia kolmansia osapuolia pidetä Alman alikäsittelijöinä, vaan kolmas osapuoli käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Asiakkaan ja kyseisen kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä (sen mukaan mitä Asiakas on kolmannen osapuolen kanssa sopinut) oman palvelunsa osalta.

Asiakas voi itse määrittää jakavatko Yhteistyöyritykset keskenään Palveluun tallentamiaan henkilötietoja.

Mikäli Asiakas päättää saattaa omat tietonsa Yhteistyöyritysten saataville tai siirtää ja/tai luovuttaa niitä rajapintojen kautta kolmansille osapuolille, vastaa Asiakas siitä, että toiminta noudattaa Tietosuojasäännöksiä (huomioiden mm. tietojen rekisterinpitäjyys ja rekisteröityjen informointi).

Mahdollisissa korvaustilanteissa kummankin Osapuolen vastuu on rajoitettu korvaussummaan, joka vastaa enintään Asiakkaan vahingonkorvauksen perusteena olevaa tapahtumaa edeltävien kuuden (6) kuukauden aikana Palvelusta maksamaa käyttömaksua.

Asiakkaan tulee kohdistaa reklamaationsa siihen Alma Media -konsernin yhtiöön, jonka tarjoamaa Palvelun osaa reklamaatio koskee (Tietopalvelun osalta Alma Talent Oy ja muilta osin Alma Media Suomi Oy). Mikäli useampi kuin yksi Alma Media -konserniin kuuluva yhtiö on korvausvastuussa Palvelussa olevien virheiden tai Sopimuksen ehtojen rikkomisen vuoksi, kaikkien Alma Media -konserniin kuuluvien yhtiöiden kokonaisvastuu on yhteensä enintään edellä mainittu määrä. Muilta osin Tietopalveluita koskeviin vastuisiin sovelletaan niitä koskevien ehtojen vastuunrajoituksia.

Asiakas on vastuussa suoraan sille Alma Media -konserniin ku,uluvalle yhtiölle, jolle Asiakkaan toiminta on aiheuttanut vahinkoa. Millä tahansa Alma Media -konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oikeus saada korvausta Asiakkaalta näiden Ehtojen nojalla.

Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheuttamiensa välillisten tai epäsuorien vahinkojen korvaamisesta. Osapuoli ei vastaa toisen Osapuolen tietojen tai tiedostojen katoamisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta eikä tästä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, jollei muutoin ole sovittu näissä Ehdoissa.

Tämän kohdan mukaisia rajoituksia ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisella tai törkeän huolimattomalla menettelyllä, salassapitovelvollisuuden rikkomisella tai jos se perustuu kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaukseen tai tämän Sopimuksen vastaiseen Palvelun käyttöön.

Alma ei vastaa mistään Asiakkaan tai kenenkään kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta tai virheestä, joka aiheutuu näiden toimista Palvelua käytettäessä. Alma ei vastaa Palvelussa saatavilla olevien lomakkeiden ja asiakirjapohjien oikeellisuudesta ja pätevyydestä. Alma pyrkii tarjoamaan korkeatasoisen Palvelun, mutta ei takaa tai ole vastuussa Palvelun tai siihen liittyvien sisältöjen ja tietojen virheettömyydestä, oikeellisuudesta, määrämuotoisuudesta tai toimintavarmuudesta.

Alma ei vastaa mistään kolmansien osapuolten (mukaan lukien viranomaiset) palveluista, niiden kautta Palveluun haettujen tai saatujen tietojen oikeellisuudesta tai mistään muusta kolmannen osapuolen aineistoihin liittyvästä seikasta. Alma vastaa kuitenkin Palveluun liittyvästä tietoliikenteestä kolmannen osapuolen tarjoamiin rajapintoihin saakka näiden Ehtojen mukaisesti siltä osin kuin kyse on Alman vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevista seikoista.

Asiakas ymmärtää, ettei Palveluntarjoaja ole Palvelussa toteutettavien asunto- ja kiinteistökauppojen tai niihin liittyvien muiden sitoumusten ja transaktioiden osapuoli, vaan ainoastaan tarjoaa Palvelun niihin liittyvän sähköisen asioinnin toteuttamisen helpottamiseksi. Asiakas on yksin vastuussa asuntokauppatapahtuman osapuolten (eli myyjän ja ostajan) oikeiden tietojen ja yhteystietojen määrittämisestä, jotta kaupan osapuolet voivat allekirjoittaa ja toteuttaa kaupan Palvelussa. Palveluntarjoaja on vastuussa virheellisistä tiedoista ja yhteystiedoista vain siinä määrin, kuin voidaan osoittaa, että Asiakas on antanut oikeat tiedot, mutta lopputulos on virheellinen Palvelun teknisen virheen vuoksi. Asiakkaan tulee tarjota Palveluntarjoajalle kaikki Palveluntarjoajan kohtuudella pyytämä yhteistyö ja pääsy kaikkiin tietoihin, joita Palveluntarjoaja voi kohtuudella pyytää tutkintaa ja toimiin ryhtymistä varten ja joiden avulla Palveluntarjoaja voi tutkia ja ryhtyä toimiin Palvelussa tehtyyn kauppaan liittyvien mahdollisten ongelmien suhteen.

Osapuoli vapautuu Sopimukseen perustuvasta suoritusvelvollisuudesta ilman Sopimuksen mukaisia seuraamuksia siltä osin kuin suorituksen estyminen perustuu ylivoimaiseen esteeseen (force majeure).

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ilmennyt Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva asiantila, jota Osapuoli ei ole voinut kohtuudella huomioida Sopimusta tehtäessä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esim. sota, epätavallinen luonnonilmiö, kuten maanjäristys, poikkeuksellisen kova rankkasade tai muu luonnonmullistus, terrori-isku, energianjakelun keskeytyminen tai yleinen tieto- tai viestintäliikenteen häiriö tai muu näitä vastaava ilmiö. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Osapuoli on siinä osallisena tai sellaisen kohteena.

Osapuoli on oikeutettu vetoamaan tähän ylivoimaista estettä koskevaan sopimuskohtaan vain, mikäli se:

a) ilmoittaa sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä toiselle Osapuolelle viivytyksettä;
b) ryhtyy sellaisiin toimenpiteisiin, joita omalla alallaan ammattitaitoiselta toimijalta voidaan kohtuudella odottaa; ja
c) ryhtyy mahdollisuuksiensa mukaisiin toimenpiteisiin ylivoimaisesta esteestä johtuvien vahinkojen pienentämiseksi ja sovitun suorituksen turvaamiseksi.

Siinä tapauksessa, että Osapuolta koskeva yhdestä tai useammasta syystä johtuva ylivoimainen este kestää yhtäjaksoisesti enemmän kuin kolme (3) kuukautta, toisella Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi.

Osapuolet voivat sopia näistä Ehdoista poikkeavista ehdoista Sopimuksessa. Yhteistyöyritysten osalta voidaan myös soveltaa tiettyjä ketjutasolla sovittuja yhteisiä ehtoja ja rajoituksia.

Sopimuksen (mukaan lukien nämä Ehdot) ohella Alman ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Etuovi.com ja Vuokraovi.com -palvelujen osalta Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja (https://etuovi.com/mediatieto/kayttoehdot-etuovicom-vuokraovi-com/) ja Tietopalvelun osalta Alma Talent Palveluiden sopimusehtoja (https://tietopalvelut.almatalent.fi/sopimusehdot/) ja Alma-yritystunnuksen osalta Alma-tunnuksen käyttöehtoja (https://www.almamedia.fi/wp-content/uploads/2021/05/alma-tunnuksen-ehdot-2020.pdf). Sopimuksen allekirjoittamalla Asiakas vahvistaa tutustuneensa kyseisiin ehtoihin ja sitoutuvansa niihin. Lisäksi tiettyihin Alman tarjoamiin Palvelun osiin kuten Palvelun kautta hankittavaan Etuovi.com-lisänäkyvyystuotteisiin sovelletaan niitä koskevia erityisehtoja. Tällaiset erityisehdot tuodaan Asiakkaan nähtäväksi kyseisen tuotteen ostoprosessissa. Mikäli eri sopimusasiakirjojen ja ehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti Sopimusta ja toissijaisesti näitä Ehtoja tai edellä kuvattuja ehtoja siitä riippuen, mikä osa Palvelusta on kyseessä, jollei muutoin ole sovittu. Markkinapaikkanäkyvyyden osalta Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehdot ja Tietopalvelun osalta Alma Talent Palveluiden sopimusehdot ovat soveltamisjärjestyksessä ennen näitä Ehtoja mikäli eri ehtojen välillä on ristiriitaa. Mikäli Asiakas ei hyväksy jotakin edellä mainituista ehdoista, Asiakkaan ei tule käyttää sitä osaa Palveluista, jota ko. ehdot koskevat.

Sähköisiä allekirjoituksia ei saa käyttää muuhun kuin Palvelun kautta hoidettavien asuntojen ja kiinteistöjen vaihdantaan liittyvien tietojen ja asiakirjojen allekirjoittamiseen.

Mikäli näiden Ehtojen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä Ehtoja.

Osana yhteistyötä Alma ei sitoudu Asiakkaan omiin hankintaehtoihin tai vastuullisuusvelvoitteisiin. Palveluntarjoaja on osa Alma Media -konsernia ja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Alma Media -konsernin eettistä ohjeistusta, joka on saatavilla osoitteesta https://www.almamedia.fi/vastuullisuus-almassa/hyva-hallintotapa/eettinen-ohjeistus/.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat Osapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, ellei Sopimuksessa ole muuta sovittu. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Palvelu laskutetaan irtisanomisajan loppuun.

Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli tai sitä edustava Palvelun käyttäjä olennaisesti rikkoo tai laiminlyö Sopimukseen perustuvia velvoitteitaan, eikä Osapuolen antamassa vähintään neljäntoista (14) päivän pituisessa määräajassa korjaa rikkomustaan tai laiminlyöntiään. Asiakas vastaa tässäkin yhteydessä käyttäjiensä ja alihankkijoidensa teoista tai laiminlyönneistä Palvelussa.

Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan. Almalla on oikeus purkaa Sopimus, mikäli Asiakas joutuu vakavaan maksuhäiriöön suhteessa johonkin Alma Media -konsernin yhtiöön.

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen on tehtävä kirjallisesti.

Jos toinen Osapuolista irtisanoo tämän Sopimuksen tai Sopimus päättyy tai purkautuu muilla tavoin, on Asiakkaalla oikeus saada haltuunsa Palvelusta se tietosisältö, jonka se on tallentanut Palvelun tietokantaan. Alma voi valintansa mukaan joko mahdollistaa Asiakkaalle tietojen siirtämisen Palvelusta tai luovuttaa aineiston ilmoittamassaan tiedostomuodossa. Almalla on oikeus veloittaa aineiston siirrosta tai luovutuksesta toteutuneiden työtuntien ja muiden mahdollisten luovutukseen liittyvien kustannusten mukainen korvaus.

Palvelun oikeuksia, salassapitovelvollisuutta, korvausvastuun rajoituksia sekä muita tarkoituksensa tai luonteensa puolesta voimaan jääviksi tarkoitettuja ehtoja koskevat ehdot jäävät voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Näistä Ehdoista poikkeavista muutoksista tulee sopia erikseen kirjallisesti. Almalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti tai Palvelun kautta. Muutos astuu voimaan Alman ilmoittamana ajankohtana. Mikäli kyseessä on olennainen Ehtojen muutos, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan.

Mikäli jokin näiden Ehtojen tai Sopimuksen kohta osoittautuu myöhemmin pätemättömäksi, se ei vaikuta muihin Ehtoihin tai Sopimuksen kohtiin.

Almalla on oikeus siirtää Sopimus toiselle Alma Media -konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman Alman kirjallista suostumusta.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyys lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Menettelyn paikkana on Helsinki, ja menettely käydään suomen kielellä.

Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.